Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
Είναι το καινούργιο διαδικτυακό περιοδικό για το "επόμενο" στην εκπαίδευση

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Επιδίωξη η έκδοση 3 τευχών ετήσια. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί μέχρι τη συγκέντρωσή της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ:

Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό είναι η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται από επιστήμονες ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων καθώς και από στελέχη καταξιωμένων Ερευνητικών Οργανισμών, Φορέων και Ιδρυμάτων, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Την τελική δημοσιεύσιμη ύλη του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού, επιλέγει κι επιμελείται η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού. Η επιλογή αποσκοπεί στο σχηματισμό πλήρους τεύχους και στη διασπορά της ύλης του τεύχους σε περισσότερα θεματικά πεδία και υποπεδία.

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό, δε σημαίνει και δημοσίευσή του. Αν περάσει τρίμηνο χωρίς δημοσίευση του υποβληθέντος άρθρου, ο υποψήφιος αρθρογράφος αποδεσμεύεται και αναζητά άλλο μέσο δημοσίευσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΕΥΘΥΝΗ
Τα άρθρα υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Δεν γίνεται ανεκτή περίπτωση plagiarism.


KΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
1. Η πρωτοτυπία του κρινόμενου άρθρου.
2. Η συνάφεια με τη εκάστοτε ανακοινωμένη μονο-θεματολογία του περιοδικού.
3. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο από εκπαιδευτική άποψη και το εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη.
4. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστή δόμηση και η συνοχή του άρθρου και η εκφραστική σαφήνειά του.
5. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.
6. Η ανάπτυξη και στήριξη του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο (όπου είναι απαραίτητο).
7. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η επιχειρηματολογία. Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται επιστάμενος έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.
9. Η συμμόρφωση με το ορισμένο πρότυπο μορφοποίησης κειμένου
10. Περίπτωση λογοκλοπής. Είναι λόγος απόρριψης εργασίας.

Θεματικές περιοχές επιζητούμενης αρθρογραφίας:

Σας δίνουμε ενδεικτικό κατάλογο πιθανών πεδίων επιζητούμενης αρθρογραφίας του περιοδικού:
01.Θ.Ε. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
02.Θ.Ε. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
03.Θ.Ε. Διά Βίου μάθηση - Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
04.Θ.Ε. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
05.Θ.Ε. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
06.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
07.Θ.Ε. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
08.Θ.Ε. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
09.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Έρευνα
10.Θ.Ε. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
11.Θ.Ε. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εκπαιδευτικό λογισμικό
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ψηφιακή αφήγηση
13.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια/Καλές πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε. ή με χρήση Καινοτομίας
14.Θ.Ε. Άλλα θέματα

Η θεματολογία είναι σε διαδικασία επικαιροποίησής της! Σύντομα θα υπάρξει αναπροσαρμογή-επαύξηση-προσθήκη νέων θεματικών.

Στο περιοδικό δεν δημοσιεύονται μη εφαρμοσμένα διδακτικά σενάρια!

Scroll to Top