Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
Είναι το καινούργιο «μονοθεματικό κάθε φορά», δικτυακό περιοδικό για το "επόμενο" στην εκπαίδευση

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Επιδίωξη η έκδοση 2 τευχών ετήσια. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί μέχρι τη συγκέντρωσή της. Οι Επιτροπές του περιοδικού δεν φέρουν ευθύνη για καθυστερήσεις. Η εκδοτική προσπάθεια βασίζεται στον εθελοντισμό όσων συμμετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ:

Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό είναι η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται από επιστήμονες ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων καθώς και από στελέχη καταξιωμένων Ερευνητικών Οργανισμών, Φορέων και Ιδρυμάτων, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Την τελική δημοσιεύσιμη ύλη του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού, επιλέγει κι επιμελείται η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού. Η επιλογή αποσκοπεί στο σχηματισμό πλήρους τεύχους και στη διασπορά της ύλης του τεύχους σε περισσότερα θεματικά πεδία και υποπεδία.

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό, δε σημαίνει και δημοσίευσή του. Αν περάσει τρίμηνο χωρίς δημοσίευση του υποβληθέντος άρθρου, ο υποψήφιος αρθρογράφος αποδεσμεύεται και αναζητά άλλο μέσο δημοσίευσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΕΥΘΥΝΗ
Τα άρθρα υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Δεν γίνεται ανεκτή περίπτωση plagiarism.


KΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
1. Η πρωτοτυπία του κρινόμενου άρθρου.
2. Η συνάφεια με τη εκάστοτε ανακοινωμένη μονο-θεματολογία του περιοδικού.
3. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο από εκπαιδευτική άποψη και το εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη.
4. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστή δόμηση και η συνοχή του άρθρου και η εκφραστική σαφήνειά του.
5. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.
6. Η ανάπτυξη και στήριξη του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο (όπου είναι απαραίτητο).
7. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η επιχειρηματολογία. Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται επιστάμενος έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.
9. Η συμμόρφωση με το ορισμένο πρότυπο μορφοποίησης κειμένου
10. Περίπτωση λογοκλοπής. Είναι λόγος απόρριψης εργασίας.

Θεματικές περιοχές επιζητούμενης αρθρογραφίας:

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού, σε κάθε νέο κάθε τεύχος ζητά την κατάθεση άρθρων μόνο για μια θεματική γνωστική περιοχή. Η θεματική γνωστική περιοχή, κάθε φορά σε κάθε νέα έκδοση τεύχους, θα αλλάζει. Εξ ού και ο χαρακτηρισμός του περιοδικού ως "μονοθεματικό"! Κατά την κρίση κι απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής, μπορεί να δημοσιεύονται στο τελευταίο τμήμα του περιοδικού άρθρα από άλλες θεματικές περιοχές, τόσα ώστε να εκδοθεί άρτιο τεύχος.

Στο περιοδικό δεν δημοσιεύονται διδακτικά σενάρια!
Scroll to Top